Виробництво

Контроль якості

Політика у сфері якості є невід'ємною частиною загальної політики підприємства та спрямована на підтримку сучасних стандартів якості продукції , що виробляє ДП Фарматрейд

Основна стратегічна ціль підприємства – стати виробником європейського рівня з використанням досягнень світової практики в інтересах персоналу, споживачів і суспільства в цілому.

Якість, безпека, ефективність та доступність лікарських засобів є нашими головними пріоритетами.

Політика керівництва ДП «Фарматрейд» у сфері якості спрямована на створення, постійну підтримку та вдосконалення системи управління якістю підприємства та заснована на:

- сприянні збільшенню рівня довіри з боку споживачів до лікарських засобів та максимальному задоволенні потреб споживачів бездоганною якісною продукції;

- гарантуванні комплексного підходу до розвитку, навчання та підвищення кваліфікації працівників підприємства;

- постійному аналізі з боку керівництва вимог до виконання процесу і аналізу досягнутого рівня з метою виявлення резервів підвищення якості;

- постійному забезпеченні динаміки росту конкурентного статусу підприємства;

- здійсненні попереджувальних та коригувальних дій з метою уникнення незадоволеності споживачів лікарських засобів;

- постійному доведенні до персоналу політики і завдань підприємства в сфері якості;

- вивченні та моніторингу міжнародного досвіду в галузі забезпечення якості лікарських засобів.

Головною метою політики у сфері якості є мінімізація суттєвих та достатніх ризиків, якщо такі встановлені для процесів системи управління якістю та забезпечення високої якості вимірювань та підтримці високого рівня організації проведення вимірювань, що зазначені в галузі вимірювальних можливостей, безумовне дотримання методик вимірювань, викладених у вигляді стандартних операційних процедур (далі по тексту – СОП), оформлення їх результатів для отримання об’єктивної та достовірної інформації про фактичні значення показників об’єктів вимірювань, відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Реалізація цієї політики здійснюється шляхом:

- розроблення, впровадження, підтримування, постійного аналізування і розвитку фармацевтичної системи якості, яка інтегрована з вимогами GMP, GDP, GSP, G(Q)CLP та основними принципами ICH (Міжнародна конференція з гармонізації технічних вимог до реєстрації лікарських засобів для людського використання), зокрема: ICH Q9 та ICH Q10, та системи управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO/IEC 17025, ДСТУ EN ISO 13485;

- постійного підвищення результативності системи управління якістю через моніторинг, контроль управління ризиками та удосконалення процесів;

- постійного оцінювання рівня задоволеності споживачів і систематичній діяльності, спрямовану на підвищення цього рівня;

- формування свідомості персоналу в сфері якості за рахунок підвищення рівня компетентності, професійності та забезпечення мотивації;

- ретельного виконання норм, що відносяться до охорони навколишнього середовища, забезпечення відповідних умов праці для працівників;

- використання передових технологій виробництва (освоєння нових технологій та модернізація обладнання);

- співробітництва з надійними постачальниками продукції і послуг, а також з іншими сторонами, зацікавленими діяльністю підприємства;

- тісного співробітництва з клієнтами на всіх етапах життєвого циклу продукції.

Політика у сфері якості ДП «Фарматрейд» направлена на забезпечення ефективності системи управління якості, а також передбачає відповідність лікарських засобів, які виготовляє підприємство вимогам GMP шляхом постійного моніторингу та участі керівництва у перевірках на виробництві.

Лабораторія контролю якості знаходиться під керівництвом начальника лабораторії і входить до відділу контролю якості, який є структурним підрозділом ДП «Фарматрейд», діє у сфері контролю якості лікарських засобів у рамках Статуту ДП « Фарматрейд» та на підставі дійсного «Положення про лабораторію контролю якості». Відділ контролю якості незалежний від інших підрозділів ДП «Фарматрейд» і знаходиться під керівництвом Уповноваженої особи –Директора з якості.

Лабораторія ВКЯ контролю якості пройшла атестацію:

  • на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів.

  • на право проведення вимірювань у сфері поширення та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ +380 (44) 496-4113