На сьогоднiшнiй день колектив пiдприємства нараховує понад сто чоловiк, серед яких є працiвники з вищою фармацевтичною освiтою, та   iз середньою спецiальною фармацевтичною освiтою i володiють практичним досвiдом.
На пiдприємствi для всього персоналу, що приймає участь в технологiчному процесi розроблена рiзнорiвнева система навчання, з перiодичною перевiркою знань. Кожний робiтник прийнятий на роботу проходить навчання вiдповiдно до закрiплених за ним обов'язкiв. Метою навчання є виховання свiдомостi та вiдповiдальностi до своїх обов'язкiв у всiх працiвникiв пiдприємства, адже квалiфiкований персонал це основний елемент системи забезпечення якостi. За органiзацiю процесу навчання несе вiдповiдальнiсть керівник вiддiлу забезпечення якостi.

Фарматрейд
Розроблений план-графiк проведення навчання за спецiалiзованими навчаючими програмами, що включають теорiю та практику GMP.
Для персоналу розробленi програми навчання за наступними напрямками:

  1. Основнi принципи та правила GMP.
  2. Особиста, виробнича гiгiєна персоналу та використання захисного одягу.
  3. Охорона працi та технiка безпеки.
Ведуться спецiальнi журнали по навчанню, заведенi iндивiдуальнi картки з вiдмiткою про проведення навчання та результатiв тестування. Для персоналу розробленi письмовi методики: переодягання при входi в чистi примiщення та виходi з чистих примiщень, поведiнки персоналу в чистих примiщеннях, перемiщення вихiдної сировини, пакувальних матерiалiв та готової продукції.