Якiсть наших препаратiв забезпечується на всiх етапах їх "життєвого циклу": пiд час розробки документацiї, доклiнiчних та клінічних випробувань, виробництві, в процесi контролю, пiд час зберiгання та реалiзацiї. Нами зроблено передостаннiй крок в досягненнi вiдповiдностi виробницта європейським стандартам.
Гарантiя якостi нашої продукцiї складається з наступних факторiв:

На пiдприємствi створенно вiддiл забезпечення якостi. Це вiддiл, який координує всю дiяльнiсть пiдприємства по забезпеченню якості, завданням якого є розробка та впровадження документiв, проведення навчання у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами ISO 9000, ISO 9001 та вимогами GMP, GLP,GDP, а також проведення самоiнспекцiй, внутрiшнього та зовнiшнього аудиту.
Службою контролю якостi контролюється дотримання технологiчної дисциплiни, умов зберiгання готової продукцiї, якостi готових лiкарських засобiв. Здiйснюється контроль якостi на всiх етапах технологiчного процесу виробництва iнфузiйних розчинiв.  До складу вiддiлу контролю якостi входять фізико-хiмiчна та мiкробiологiчна лабораторiї.
Вихiдна сировина та матерiали, перш нiж бути включеними до виробничого процесу, перевiряються на вiдповiднiсть специфiкацiї та використовуються тiльки пiсля видачi дозволу.
Висновок про придатнiсть продукцiї до реалiзацiї видається не тiльки на основi результатiв аналiзiв вiддiлу контролю якостi, а i оцiнки технологiчного процесу в цiлому, а також всiх пiдготовчих процедур, якi вiдображенi в протоколi виробництва серiї та протоколі контролю серії.